VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia (Рањиви језици и језички варијетети у Србији) је истраживачки пројекат који финансира Фонд за науку Републике Србије у оквиру Програма ИДЕЈЕ, досадашњег највећег истраживачког програма Фонда за науку. Јавни позив за Програм ИДЕЈЕ затворен је 7. октобра 2020. Од пријављених 917 пројеката, 105 пројеката је добило финансијску подршку.

Током протеклих деценија постало је очигледно да многим језицима којима се говори у свету прети опасност од изумирања. Будући да је језичка разноликост кључна за људско постојање, истраживачи се све више фокусирају на језичку документацију, очување и ревитализацију језика, подижући свест о потреби да се језичко наслеђе сачува. Такође, креирају се базе угрожених језика. Када је реч о Србији, постојеће базе значајно се разликују у погледу процена језичке угрожености, а често нуде недовољне или недовољно тачне податке о језичким варијететима који се у Србији говоре. Циљ пројекта VLingS је да креира прецизан алат за процену степена угрожености и рањивости одређених језика и да га примени на статистички релевантан узорак говорника у Србији. Креирани алат ће бити примењен на следеће језичке варијетете, пажљиво одабране на основу постојећих међународних процена и наших досадашњих теренских истраживања: арумунски, банатски бугарски, војвођански русински, ладино (јеврејско-шпански), ромски (влашки и балкански варијетети), мегленорумунски, влашки и бањашки румунски. Резултат пројекта биће тачна процена рањивости језичких варијетета у Србији, која може послужити као поуздана референца у будућим социолингвистичким истраживањима. Новина предложеног истраживања огледа се у томе што се, паралелно са применом пажљиво осмишљеног социолингвистичког упитника, документују и архивирају узорци говора рањивих језичких варијетета, у три генерације говорника. На основу прикупљених података биће креирани: база података, степенована скала виталности и интерактивна мапа, који ће омогућити увид у рањивост конкретних језичких варијетета у проучаваним заједницама. Такође ће помоћи у пружању подршке језичким заједницама, невладиним организацијама и државним органима у напорима да се ови језички варијетети очувају и ревитализују, а могу послужити и као поуздани алат за процену језичке виталности у језичким заједницама широм света.

Посебни циљеви пројекта су:

  1. Креирање социолингвистичког упитника за процену угрожености/рањивости језичких варијетета у Србији.
  2. Примена упитника  у предвиђеним заједницама.
  3. Креирање степеноване скале угрожености конкретних језичких варијетета.
  4. Документовање језичких варијетета у три генерације говорника и архивирање прикупљеног материјала.
  5. Формирање интерактивне мапе која садржи податке о нивоу угрожености и доступне узорке говора за сваки варијетет.

Прикупљени материјал биће депонован у Дигиталном архиву Балканолошког института Српске академије наука и уметности, Дигиталном архиву издања Српске академије наука и уметности, као и у међународним репозиторијумима.

Финансирање пројекта обезбеђено је кроз буџет Републике Србије и пројекат Светске банке – Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project (SAIGE). Пројекат ће трајати 36 месеци, од јануара 2022. до децембра 2024. године.